Historie knihovny

       

Městská knihovna v Javorníku má dlouhou tradici, stejně jako Kronika města Javorníku, z které jsou údaje čerpány tak, jak byly v průběhu let zachyceny místními kronikáři. Zprávy nejsou nijak upravovány.

 

1945
V listopadu 1945 vzniká v Javorníku česká knihovna. Prvním knihovníkem byl na zahajovací schůzi MRO (Místní rada osvětová), dne 30.10.1945 zvolen Josef Vacek (ředitel Národní školy), řídící učitel obecné školy. Knihovní rada měla tyto členy: Karla Plicku, Josefa Rujbra (stavitel), Aloise Sece (četník) a Františka Mikulku (ředitel Měšťanské školy).
Knihy byly opatřovány dobrovolnými dary občanstva. MRO přispěla obnosem 9000,-. Knihovna byla otevřena v prosinci 1945 v domě č. 170 v ulici Klementa Gottwalda a čítala na začátku asi 250 svazků. Knihovní rada dále rozvinula akci dopisů různým knihovnám ve vnitrozemí s prosbou o darování knih. Tato akce se setkala s dobrým úspěchem.

1946
Na podzim byla přemístěna městská knihovna z nevyhovujících místností v Gottwaldově do Lidické č. 36. Knihovníkem se stal po Josefu Vackovi Jiří Kožina, učitel na měšťanské škole. Knihovna se nachází nyní v pěkných a světlých místnostech, je vkusně vyzdobena, opatřena moderními regály a byla u ní zřízena čítárna.

1952
Městská knihovna měla v roce 1952 celkem 1263 svazků, knihovníkem je pan Šprňa (učitel na Národní škole), umístění knihovny na témže místě jako v roce 1951: v Lidické ulici č. 36. Půjčuje se každou neděli od 8 – 12 hodin. Výpůjček za rok 1952 bylo poměrně málo jen 1238. Čtenáři jsou většinou děti, dospělí docházejí jen ojediněle, zemědělci téměř nečtou. Zapsaných čtenářů jen 59! Je to velmi malé množství na Javorník, kde žije téměř 2000 obyvatel. V roce 1953 bude přikročeno k zlepšení propagace knihovny, ke zvýšení počtu čtenářů a tím k většímu počtu výpůjček. Bylo by zapotřebí zainteresovat činitele v JZD, aby členové družstva četli zemědělskou odbornou literaturu i zemědělskou beletrii. Knihovna má mnoho svazků zemědělské literatury – ta však leží většinou ladem.

1953
V městské knihovně bylo k 31. 12. 1953 celkem 1046 knih. Půjčovalo se 31x, čtenářů 88 (na Javorník málo!). Výpůjček celkem 1335. Roční přírůstek knih 34.

1956
Od 1. prosince 1956 převzal městskou knihovnu nový knihovník Mirko Nechyba, učitel- důchodce.

1963
Místní lidová knihovna: Počet svazků : 2995 - Počet výpůjček: 12482
Nejvíce čtenářů rekrutuje z řad školní mládeže. Zájem je většinou o beletrii, výpůjček odborné a hlavně zemědělské literatury je velmi málo. Při knihovně je zřízena i čítárna s velmi pěknými a pohodlnými křesly. Největší zájem je o ilustrované časopisy.

1966
V lidové knihovně je 3500 svazků, zařízení je málo vyhovující (nedostatek regálů).

1970
Z činnosti místní knihovny v roce 1970:
Knihovna v Javorníku je středisková, patří k ní 6 poboček: Bílá Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, Bernartice, Uhelná, Vlčice. Všem pobočkám jsou pravidelně zasílány soubory nových knih pravidelně nakupovaných střediskovou knihovnou podle klíče: 1 Kč na 1 obyvatele. V roce 1970 bylo zpracováno celkem 956 svazků nových knih. Knihovna Javorník má tedy celkem 8877 svazků, celé středisko 14663 svazků. Na 1 obyvatele připadá 2,36 sv.
Během roku bylo vypůjčeno 300 čtenáři 12894 svazků, z toho 4.569 mládeží. Počet výpůjček na 1 čtenáře je 42,8 svazku. Kromě knih jsou pravidelně odebírány různě časopisy. V roce 1970 bylo 441 výpůjček časopisů. Čtenářů je poměrně málo, v Javorníku pouze 301 z toho mládež 168. Z celkového počtu obyvatel je čtenářů pouze 11,5%. Bude proto nutné zvýšit osvětovou činnost a vhodnou propagací počet čtenářů. Vedoucí střediskové knihovny je paní Jiřina Horáková, absolventka Gymnázia v Jeseníku.

1971
Místní knihovna přesídlila z nevyhovujících místností v kulturním domě do nových místností požární zbrojnice v Gottwaldově ulici 170. Je zde prostorná čítárna, půjčovna pro dospělé, pro děti i dostatek místo na skladování knih.

1973
Knihovna má k dispozici 9255 svazků, přírůstek za rok 1973 byl 1284 svazky. Na 1 obyvatele připadá 2,5 sv.. Čtenářů 255, počet výpůjček na 1 čtenáře 42,9, na 1 obyvatele 3,4 za rok. Je to v průměru dosti málo. Velmi mnoho občanů však má vlastní knihovnu.

1976
Knihovnu navštívilo 450 čtenářů. Vypůjčili si 14112 knih. Bylo nakoupeno 750 svazků literatury naučné i zábavné.

1977
Knihovna dosáhla 15115 výpůjček, což je o 1003 více než v roce 1976. Došlo ke zvýšení počtu čtenářů ze 450 na 504. Z toho je 237 dětí. Bylo nakoupeno 983 svazků v celkové hodnotě 20770,- Celkový stav KF je 17516 sv. Během roku bylo uspořádáno 56 kolektivních akcí, bylo instalováno 82 nástěnek a uspořádáno 26 výstavek. Městská knihovna se zúčastnila soutěže aktivity k 60. výročí VŘSR. Knihovnicí je Jiřina Horáková.

1978
V roce 1978 si 473 čtenáři vypůjčili 15747 knih. Z celkového počtu čtenářů bylo 238 dětí.
Kromě výpůjční činnosti je nezbytnou součástí práce knihovny činnost politicko-výchovná a kulturní. Bylo uskutečněno celkem 50 akcí, především besed s dětmi. K významným akcím se řadí beseda s překladatelem knihy L. I. Brežněva „Malá země“ s Vladimírem Michnou, uspořádaná ve spolupráci se SČSP.
Bylo přikoupeno a zpracováno 1052 svazků knih. Místním knihovnám bylo rozesláno 50 souborů knih o 942 sv.

1979
Městská knihovna má fond 15700 sv. literatury naučné, pro mládež a beletrie. Knihovna je knihovnou střediskovou se 2 pracovními silami. Výpůjček bylo ve středisku 30697. Výpůjček v Městské knihovně Javorník 17761.

1980
Počet výpůjček rok od roku stoupá. V roce 1980 bylo 20082 výpůjček, což je o 3144 více než v roce 1979. O tento počet se zasloužilo 531 čtenářů, z nichž je 261 dětí do 14 let a 58 čtenářů 15 – 19 letých.
V knihovně proběhlo 48 besed. Těchto akcí se zúčastnilo 1206 posluchačů. Pro zábavu i poučení bylo zakoupeno a zpracováno 660 svazků nových knih. Tím dosáhlo středisko Javorník počtu 19270 svazků, rozmístěných v 6 knihovnách. Vedoucí střediskové knihovny je paní Jiřina Horáková.

1983
V roce 1983 měla knihovna 535 čtenářů, z toho 257 mládeže do 14 let, 78 dospívajících. Z celkového počtu obyvatel je čtenářů 19,9%. Výpůjček za rok 1983 bylo 18007, plán výpůjček byl splněn na 95,7%. Počet výpůjček na 1 obyvatele činí 6,72. bylo zodpovězeno 395 dotazů na úseku bibliograficko-informační služby pomocí encyklopedií a slovníků. Studujícím bylo vyžádáno z jiných knihoven 10 knih. Pro mládež bylo uskutečněno 45 kolektivních akcí – 1106 návštěvníků. Bylo zakoupeno 661 svazků knih v celkové hodnotě 17754,-. Došlo k úpravám interiéru – výměna dveří, nátěry, vymalování, úprava sociálního zařízení.

1984
1. listopadu proběhla v knihovně beseda s Ilonou Borskou. Besedy se zúčastnilo 50 osob. Dosavadní vedoucí s. Jiřina Horáková odchází na vlastní žádost ke dni 30. 11. 1984 a na její místo byla od 1. 11. 1984 ustanovena novou vedoucí knihovny s. Jana Kaksová z Bílé Vody.

1985
V knihovně bylo na podzim instalované plynové potrubí, zrušeno vytápění plynovými kamny a vybudována kotelna na plynové ústřední topení, které bylo dohotoveno do konce listopadu. Na podlahy bylo položeno linoleum a došly i nové regály na knihy. Prostředí knihovny tím velmi získalo na útulnosti. Počet svazků ve středisku 19584.
Bylo zakoupeno 862 svazků v ceně 22 890,-.

1986
Výpůjčky: 23143 - zakoupeno: 751 svazků – celkem: 20 582,-
Modernizace – dokončeno plynofikace otápění, položení linolea, přemístění a doplnění regálů na knihy.

1987
Dosavadní vedoucí Jana Kaksová odešla v srpnu 1987 a novou vedoucí byla od 1. 9. 1987 ustanovena Věra Hradilová, absolventka Střední knihovnické školy v Brně. V roce 1987 plán výpůjček splněn na 105,05% - 31000 výpůjček

1988
V městské knihovně pracují s. Klementová a s. Hrazdirová.

1989
Středisko dosáhlo celkem 24342 výpůjček a 606 čtenářů.
Po mateřské dovolené opět nastoupila p. Hradilová.

1990
Středisko získalo celkem 877 čtenářů. Nakoupilo 922 svazků knih.
Svou činnost ukončili p. Klementová a Hrazdirová, nastoupila p. Papertová.

                                                                                                        Zpět nahoru