Dr. Med. Adolf Paupie

 

Narodil se 23. února 1867 (v městské vlastivědné publikaci o Javornicku z r. 1983 je mylně uveden rok 1868) v domě č.p. 118 na náměstí v rodině zdejšího prvního notáře Eduarda Paupieho a jeho ženy Hedviky, dcery bývalého biskupského hlavního pokladníka Antona Johna. Po ukončení základního vzdělání ve svém rodišti (jeho učiteli byli August Franke, Josef Scholz a především liberatus Geppert, autor řady duchovních skladeb) přešel na studia v Opavě a ve Vidnavě. Po maturitě pokračoval ve studiích na lékařské fakultě vídeňské univerzity, kde byl také promován doktorem všeobecného lékařství. Po studiích působil na několika místech: v Opavě, Velkých Heralticích, Javorníku a Svitavách. O dovolené poznával přírodu a dějiny nejen rodné země, ale i zahraničí (Itálie, Malta). Ze studijních důvodů navštívil řadu měst (Praha, Mnichov, Norimberk). V letech 1. světové války působil na ruské a italské frontě. Po válce působil ve Svitavách a když byl roku 1922 penzionován, vrátil se do rodného města. Zde se plně začal věnovat dějinám a památkám Javornicka. Stál rovněž v čele městského vlastivědného muzea až do své smrti roku 1942. Ochotně jako jeho vrstevník a vlastivědný kolega Bruno König se věnoval také starším dějinám Javornicka.

Podílel se na zkoumání středověkého opevnění sídla Pustý zámek (Wüses Schloss) v Račím údolí, především však středověkému tvrzišti v Javorníku - Vsi. Zde podnikl roku 1934 drobnější archeologický výzkum v souvislosti s terénními úpravami v místech původního valu a příkopu. Práce měly jen zjišťovací charakter, jak nám to dokládá nečetná dokumentace (fotografie a zpráva o výkopech). téměř všechny objevené archeologické nálezy jsou dnes nezvěstné, takže nový dotační materiál byl získán teprve zjišťovacím výzkumem Vlastivědného muzea v Jeseníku v letech 1929-1936 pod názvem Obrázky z minulosti Javorníku (tisk v javornické továrně Eduarda Schlicka). Publikace jsou obsahově zaměřeny k problematice pravěkého a raně středověkého osídlení, věnují pozornost významným osobnostem kraje (starosta Krischker, zámecký hejtman Johann Thümling z Lewenberga, biskup Hohenlohe - Bartenstein), výstavbě farního kostela, událostem roku 1848 či velkému požáru města v prosinci roku 1825. Adolf Paupie je rovněž autorem studie o hudebním skladateli Karlu Dittersi z Dittersdorfu, která byla otištěna roku 1931 ve slavnostním sborníku časopisu Altvater. Doktor Paupie zemřel 7.května 1942 a byl pohřben na místním hřbitově (hrob se nezachoval do dnešní doby). Jeho nástupcem ve správě městského muzea se stal již zmiňovaný jeho spolupracovník Rudolf Kollibaba (1866 - 1964).

ZPĚT