Na rozdíl od eroze - což je výmol vzniklý odstraňováním části povrchu zemského proudem tekoucí nebo vlnící se vody, je evorze výmol vzniklý vymíláním skály vířivým
vodním proudem. Vytváří jamky, mísy, "obří hrnce", jámy a kotle zhruba polokulovité, kuželovité nebo válcovité, až několikametrových rozměrů, s ohlazenými nebo spirálně žebrovitými stěnami. Evorze je častá v peřejích a pod vodopády.

Soutěska svírající koryto Stříbrného potoka a vytvářející skalnaté prahy,
které daly vznik soustavě kaskád a peřejí s vyvinutými evorzními a erozními jevy. Délka soutěsky je asi 110 m, šířka v nejužším místě se pohybuje kolem 2-5 m, nejvyšší stupeňvodopady12 má výšku 3 m. Úsek toku s kaskádami překonává výškový rozdíl 14 m, spád proudnice v tomto úseku je 8°. Geologické podloží Stříbrného potoka je tvořeno metamorfovanými horninami. Kaskády se vyvinuly v místě, kde Stříbrný potok protíná mocnou žílu vyvřelé horniny, jejíž složení odpovídá mylonitizovanému amfibolickému gabru s velkými zrny tmavozeleného amfibolu a příkrým sklonem břidličnatosti ( 75 až 80°).
Fotogalerie zde
mapycz